informacje: +48 22 551 55 33

Fundacja Wsparcie

Oferuje do wynajęcia lokale i pomieszczenia biurowe w całym kraju.

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
(dotyczy remontu elewacji budynku biurowo-usługowego w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 57)


I. ZAMAWIAJĄCY
FUNDACJA „WSPARCIE" ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
NIP: 525-22-32-149, REGON: 017509868, KRS: 0000102112

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na remoncie elewacji budynku biurowo-usługowego mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 57
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 15.04.2016 do 20.05.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien wypełnić kosztorys inwestorski załączony do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- posiadać okres gwarancji udzielonej na wykonane prace,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
staszak@fundacjawsparcie.pl, lub też dostarczona osobiście/pocztą/kurierem na adres:
Fundacja „Wsparcie" ul. Kaszubska 57 pok.2, 70-402 Szczecin do dnia 12.04.2016 do godz.16.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.04.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Fundacji „WSPARCIE" w Warszawie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zarząd Fundacji „WSPARCIE" w Warszawie zastrzega możliwość spotkania z wybranymi oferentami.
7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: http://fundacjawsparcie.pl/

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 80%
2 - Doświadczenie i fachowość oferenta 20%

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Wioletta Staszak pod numerem telefonu +48 515-062-354
oraz adresem email:

 

Polecamy:

Sala konferencyjna 60-osobowa

  • nagłośnienie,
  • klimatyzacja,
  • szatnia, zaplecze kuchenne
  • dostęp do bufetu.
szczegóły

Biuro 380 mkw na wynajem

  • Ilość ponieszczeń: 16
  • Powierzchnia: 380 m2
  • Czynsz: 60,00 PLN/m2
  • Koszty ekspl.: 15,00 PLN/m2
  • Dostępność: 09/2016
szczegóły
Copyright © 2013 . All rights reserved.