informacje: +48 22 551 55 33

OGŁOSZENIE

Fundacja „Wsparcie"
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sporządzenie sprawozdania z badania.

 

I. Oferty należy przesłać pocztą z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2020” w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2020 r. na adres: Fundacja „Wsparcie” 00-924 Warszawa ul. Kopernika 36/40 lub mailem na adres:

II. Obowiązki biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Fundacji „Wsparcie” zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Fundacji „Wsparcie” za rok obrotowy 2020.

III. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

 2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych.

 3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.

 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 5. Cenę netto w złotych za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania bezpośrednio w Fundacji.

IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego: 01-19 marca 2021 r.

V. Oczekiwany termin przedłożenia opinii i raportu: 31 marca 2021 r.

VI. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 18 listopada 2020 r.

VII. Po dokonaniu wyboru Fundacja „Wsparcie” podejmie szczegółowe ustalenia w celu podpisania umowy z wybraną firmą.

VIII. Pełna płatność za przeprowadzenie badania nastąpi po przyjęciu przez Radę Fundacji „Wsparcie” sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu z badania.

IX. Fundacja „Wsparcie” zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych.

X. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową:

Wiesław Jacenty Krzyżanowski
Prezes Zarządu
Fundacji „Wsparcie"

 

Fundacja Wsparcie

Oferuje do wynajęcia lokale i pomieszczenia biurowe w całym kraju.

Polecamy:

Sala konferencyjna 60-osobowa

 • nagłośnienie,
 • klimatyzacja,
 • szatnia, zaplecze kuchenne
 • dostęp do bufetu.
szczegóły

Biuro 380 mkw na wynajem

 • Ilość ponieszczeń: 16
 • Powierzchnia: 380 m2
 • Czynsz: 60,00 PLN/m2
 • Koszty ekspl.: 15,00 PLN/m2
 • Dostępność: 09/2016
szczegóły
Copyright © 2013 . All rights reserved.